3/26/10

மழை

இன்றாவது முத்தம்

தருவாயா என்று ஏக்கத்தொடு

பூமியும், ஏழையும்.

ஜி.ஜி.தி.கோடு.

No comments:

Post a Comment