6/29/09

ஹைக்கூ

தேங்க்ஸ் சொல்லி
நன்றியை மறக்கிறார்கள் ....

க. கோபி ...தி.கோடு.

6/17/09

ரோஜா ...

உன் தோழி அப்படி என்ன தான்
பேசுகிறாள் தினமும் . உன் காதோர
ஒற்றை ரோஜா
....க .கோபி ..தி .கோடு

6/16/09

அழகு பேருந்து ...

அரசு பேருந்தும்
அழகாக தெரிகிறது - என் அன்பி
அதில் அமரும் போது...
..க.கோபி ... தி. கோடு.

தந்தை

முதுகில் தூக்கி வளர்த்தார்
இன்றும் தூக்கி வளர்க்கிறார்
மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளி.
...க.கோபி ..தி.கோடு ...