3/8/10

ஹைக்கூ..(மாப்பிள்ளை)

மகளுக்கு படித்த மாப்பிள்ளை
தேடினார்கள் . தன் பையனை
தார் போட அனுப்பிவிட்டு.
.கோபி ..தி.கோடு

No comments:

Post a Comment