1/4/10

ஹைக்கூ ....3

வெள்ளை புடவை
சகுனம் பார்த்தான். தன் மனைவியின்
நினைவிடத்திற்கு செல்லும் பொது
.கோபி தி.கோடு...