3/26/10

தவிப்பு..

உன் வட்ட (முக) நிலவுக்குள்
நான் - வெளியே
வர முடியாமல்.
ஜி.ஜி.... தி. கோடு.

No comments:

Post a Comment