4/1/10

விழி நீர்..

கனவில்
உன் கண்களில் ஒரு துளி நீர்
தலையணையை நனைத்தது-எனது
விழி நீர்.

ஜி.ஜி.... தி.கோடு.