3/8/10

ஹைக்கூ ..(மூக்குத்தி)

நிலவுக்குள்
நட்சத்திரம் - என் அன்பியின்
மூக்குத்தி.
.கோபி ..தி.கோடு...

No comments:

Post a Comment