3/26/10

மழை

இன்றாவது முத்தம்

தருவாயா என்று ஏக்கத்தொடு

பூமியும், ஏழையும்.

ஜி.ஜி.தி.கோடு.

தவிப்பு..

உன் வட்ட (முக) நிலவுக்குள்
நான் - வெளியே
வர முடியாமல்.
ஜி.ஜி.... தி. கோடு.

3/8/10

பார்வை..

வார சந்தை
சத்தம் இலலாமல் நடக்கிறது.
பார்வை பரிமாறல்கள்.
க.கோபி.. தி. கோடு..

ஹைக்கூ..(மாப்பிள்ளை)

மகளுக்கு படித்த மாப்பிள்ளை
தேடினார்கள் . தன் பையனை
தார் போட அனுப்பிவிட்டு.
.கோபி ..தி.கோடு

ஹைக்கூ ..(மூக்குத்தி)

நிலவுக்குள்
நட்சத்திரம் - என் அன்பியின்
மூக்குத்தி.
.கோபி ..தி.கோடு...