6/16/09

தந்தை

முதுகில் தூக்கி வளர்த்தார்
இன்றும் தூக்கி வளர்க்கிறார்
மூட்டை தூக்கும் தொழிலாளி.
...க.கோபி ..தி.கோடு ...

1 comment: