6/16/09

அழகு பேருந்து ...

அரசு பேருந்தும்
அழகாக தெரிகிறது - என் அன்பி
அதில் அமரும் போது...
..க.கோபி ... தி. கோடு.

No comments:

Post a Comment