6/17/09

ரோஜா ...

உன் தோழி அப்படி என்ன தான்
பேசுகிறாள் தினமும் . உன் காதோர
ஒற்றை ரோஜா
....க .கோபி ..தி .கோடு

No comments:

Post a Comment