1/21/13

நண்பன்.


 
சண்டையிடாத ,
கோவபடாத ,
கொஞ்சல் , கெஞ்சல் இல்லாத நண்பன்.
என் நண்பனின்
பெயர்  தனிமை......

No comments:

Post a Comment