10/9/10

ஆதரவு

பார்க்க ,பேச வேண்டாமென
செவிகளில் ஆழமாய் அறைந்தாள்.எனக்கு
துணையாக நின்றது .பேருந்து நிறுத்த தூண்கள்
மறைந்திருந்து பார்ப்பதற்கு.
ஜி.ஜி...தி.கோடு.

No comments:

Post a Comment